Miljöpolicy

miljöpolicyFler och fler svenska företagare inser konkurrensfördelarna med ett aktivt miljöarbete, och förstår vikten av att skapa och upprätta hålla en stabil miljöpolicy som täcker in företagets alla delar. Inom offentlig sektor och statliga organisationer är det ofta ett uttalat krav att den fungerande och aktivt använd miljöpolicy ska finnas till hands, och allt fler privata företagare går i samma fotspår. En miljöpolicy bör vara tydlig, rak och lättkommunicerad och ge en bild både internt och externt av att företaget tar sitt ansvar för miljön och klimatet, och aktivt jobbar för en fungerande framtid för oss alla.

Varje företags miljöpolicy behöver vara anpassad efter företagets storlek, verksamhetsområde och personalomfattning. Miljöpolicyn behöver ta i beaktande hur och på vilka marknader företaget är verksamt, och hur man tänker sig utvecklingen både på kort och lång sikt. Detta gör att ingen organisation kan kopiera en annans miljöpolicy rakt av, utan den här typen av dokumentation behöver skräddarsys från organisation till organisation.

Steg ett är ofta att göra sig vinn om att företaget följer de lagar och regler som gäller på det marknader där verksamheten är baserad. Detta kan tyckas banalt men är ofta viktigt, framförallt för internationella företag med verksamhet i flera olika länder och delar av världen. Att regelbundet kontrollera att lagar och regler på de aktuella marknaderna följs är ett mycket bra steg i rätt riktning för att skapa en hållbar miljöpolicy som företaget kan arbeta efter i flera år.

Det är också av vikt att ta upp energiförbrukning i miljöpolicyn, och att hela tiden sträva efter att effektivisera denna och hitta nya lösningar för att minska energiförbrukningen och jobba mot mer miljövänliga alternativ. På samma sätt behöver varje företag och organisation försäkra sig om att avfall, utsläpp och sopor tas om hand på bästa och miljövänligast möjliga sätt, samt att även här hålla sig uppdaterad om nya regler och lagar, eller lösningar på hur olika typer av avfall bäst hanteras.